برای مشاهده گردونه شانس باید وارد شوید

به ازای هر 30 امتیاز ونداکلاب یک شانس چرخاندن گردونه داری.