برای مشاهده گردونه شانس باید وارد شوید

به ازای هر ۱۰ امتیاز ونداکلاب یک شانس چرخاندن گردونه داری.